Jogi nyilatkozat

SZILÁGYI-NET Kft. weboldalán található Gazdálkodj okosan! online internetes játékkal kapcsolatban.

Adataink

A cég képviselője: Szilágyi Sándor ügyvezető
Székhely: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi út 2.
Adóigazgatási szám: 23291863-2-04
E-mail cím: info@gazdalkodjokosan.hu

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a SZILÁGYI-NET Kft. nem iktatja.

A honlapon található összes tartalom (képek, termékek, szövegek) a SZILÁGYI-NET Kft. tulajdona, írásos beleegyezése nélkül más oldalon, más adatbázisban fel nem használható.

Adatvédelmi szám: NAIH-59488/2012 

 

Általános szerződési feltételek

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.gazdalkodjokosan.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

A SZILÁGYI-NET (cím: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi út 2..) ezúton teszi közzé az adatvédelmi- és kezelési elveit, valamint politikáját, amelyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
(a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

-         1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

-         továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező  146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

-         1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);

-         1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

-         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Definíciók


Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Különleges adat:

 

-         a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra;

-         az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.


Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adatátvevő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatokat az Adatkezelőtől átveszi, és aki vagy amely számára az átvett adatok hozzáférhetővé válnak.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Hírlevél: elektronikus úton történő tájékoztatás, amelyet ingyenesen küldünk Önnek, és amelyben tájékoztatjuk az akciós termékekről, újdonságokról, új fejlesztéseinkről, valamint a vásárlásaival, a termékekkel és a szállítással összefüggő kedvező lehetőségekről.                                                                                            Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Személyes adat akkor kezelhető, ha

-         ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

-         azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Adatbiztonság: Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat  védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Adatvédelmi irányelvek: Ön az oldalon történő regisztrációval, illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 

-         az Önnel való kapcsolattartás;

-         hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás;

-         közvetlen üzletszerzés;

-         piackutatás;

-         Az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük. Kérjük, jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

-         postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információ az Adatkezelőtől;

-         név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történő átadása;

-         e-mail címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése;

-         személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbíthatja.

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

-         Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó és eljáró hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

-         A Luman Kft., mint adatkezelő, a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

-         Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. Awww.gazdalkodjokosan.hu weboldal nem felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért. Azt ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

-         Az Ön személyes adataihoz a www.gazdalkodjokosan.hu webáruházon keresztül kizárólag a Luman Kft., mint Adatkezelő férhet hozzá. A hozzáférés célja kizárólag csak az lehet, ami az Önnek nyújtott szolgáltatásunk megvalósításához szükséges, illetve amihez Ön hozzájárult, és amivel szemben nem jelzett tiltakozást.

-         Személyes adatait addig tároljuk, amíg azt a vonatkozó törvények és jogszabályok lehetővé teszik, illetve amíg az adattárolás ellen Ön nem jelez tiltakozást.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 

-         tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését;

-         kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást;

-         az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

-         Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-         a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

-         a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-         a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

-         A Luman Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Vevőpont Kft. megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben Ön a SZILÁGYI-NET Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az Adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az Adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Felhasználó:
Jelszó:
2015-10-25

Kedves Játékosok!

Új tulajdonosa vagyok az oldalnak, melyet azzal a szándékkal vásároltam meg 2014 évvégén,hogy 2015 évvégére átalakítom ( persze nem nagyon) az oldalt és újra indítom... sajnos nem olyan egyszerű mint gondoltam...